1- یک متخصص گفتار درمانی می تواند به کودکان در انواع مختلف مشکلات گفتاری و همچنین مشکلات زبانی مانند خوانش…