فواید فیزیوتراپی منظم برای افراد در هر سن که از هر نوع بیماری یا صدمات رنج می برند، سودمند است….