گره زبانی (ankyloglossia) یا آنکیلوگلوسیا  یک مشکل زبانی است که از بدو تولد وجود دارد. در بعضی از کودکان باعث…