تورتیکولی یا کجی گردن (torticollis)، مساله ای مربوط به عضلات گردن است. این مشکل باعث می شود سر به پایین…