برای افرادی که هرگز به فیزیوتراپی مراجعه نکرده اند، اینکه فیزیوتراپی چیست ؟ یک سوال بسیار اساسی است. فیزیوتراپی شامل…