طبیعی درمانی یک نوع از ساختار درمانی متمرکز بر طبیعت وجودی انسان است و با طب های رایج تفاوت دارد….