هر استخوانی در بدن انسان می تواند دچار شکستگی شود. اما برخی استخوان ها در مقایسه با دیگران راحت تر…