هر نوع دردی که در هر قسمتی از سر اتفاق بیفتد، سردرد نام دارد. انواع مختلفی از سردرد ها وجود…