جراحی برای صدمات رباط زانو از نوع رباط صلیبی قدامی (ACL) شامل بازسازی یا ترمیم ACL است. جراحی بازسازی ACL…