قانون ولف و تاثیر تمرینات ورزشی بر تقویت استخوان احتمالا تصور می کنید استخوان های شما زیاد تغییر یا حرکت…