آسیب نخاعی در کودکان چیست؟  نخاع مجموعه ای از عصب هاست که پیغام ها را بین مغز و سایر نقاط…