روش های تشخیص دیسفاژی (اختلال بلع): معاینه، اسکن و آندوسکوپی اختلال بلع یا دیسفاژی (dysphagia) دارای دو نوع است: اختلال بلع…