فیزیوتراپی بیماران پارکینسون (ورزش و حرکات فیزیوتراپی) چگونه است از دیدگاه بیولوژیکی، بیماری پارکینسون  باعث کاهش سطح دوپامین شیمیایی مغز…