در صورت شکستگی دنبالچه چگونه می توان از آن به بهترین شکل قبل و بعد از درمان مراقبت کرد؟ دنبالچه…