یائسگی چیست؟ یائسگی به عنوان نقطه زمانی تعریف می شود که چرخه قاعدگی به دلیل کاهش طبیعی تخمک های تخمدان…