همانطور که در افراد سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، رژیم غذایی و تغذیه برای بیماران ای ال اس…