احتمال اینکه بیماران مبتلا به دیسک کمر به فیزیوتراپیست یا متخصصین درمان فیزیکی مراجعه کنند زیاد است. دیسک های موجود…