هنگامی که فردی دچار سکته مغزی می شود، مغز متورم شده و برخی از عملکردهای خود را از دست می دهد. با دارودرمانی و یا جراحی، لخته خون از بین رفته و یا خونریزی مغزی جذب می گردد. پس از دارودرمانی و یا جراحی، شش ماه اول، بهترین زمان برای توانبخشی است. بیمار باید در شش ماه اول پس از آسیب مغزی، بیشترین جلسات توانبخشی را داشته باشد(بسته به محل آسیب و شدت آسیب مغزی، ممکن است بیمار به یک از مداخلاتِ فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و درمان اختلال بلع و یا تمام خدمات توانبخشی نیاز داشته باشد). پس از اینکه زمان طلایی(golden time) به اتمام رسید، باز هم توانبخشی موثر خواهد بود اما نه به اندازه زمان طلایی. زیرا پس از این زمان، مغز به حالت پایدار و stable نزدیک شده و تحریکات درمانی، اثر کمتری بر آن خواهد گذاشت.