کارشناس ارشد فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست نجمه عبداللهیان


فیزیوتراپیست نجمه عبداللهیان

کارشناسی فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه تربیت مدرس


کلیه حقوق این قالب برای توانبخشی یادمان محفوظ می باشد